Akmenės rajono verslininkų asociacija yra ribotos civilines atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma yra asociacija.

Ši asociacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų  įstatymu ir kitų  įstatymų, Vyriausybes nutarimų, kitų teisės aktų ir veikla grindžiamaisiais įstatais.

 

ASOCIACIJOS TIKSLAI

- ginti narių teises bei interesus valstybės ir savivaldybių institucijose ir atstovauti jiems;

- vienyti narius bendrai veiklai;

- padeti jiems keistis informacija;

- stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą;

- skatinti asociacijos narių savitarpio supratimo ryšius bei keitimąsi patirtimi;

- skatinti narių iniciatyvumą, savarankiškumą stiprinti jų organizuotumą;

 

VEIKLOS SRITYS - visuomeninė, švietimo, tiriamoji veikla, interesų atstovavimas, kooperacijos steigimo paslaugos.

Savo tikslams pasiekti ARVA verčiasi įstatymais nedraudžiama šiai rūšiai veikla:

- suaugusiujų ir kitas, niekur kitur nepriskirtas, mokymas;

- leidyba;                                                   .

- poilsio organizavimas, kultūrinė ir sportlnė veikla;

- rinkos tyrimai ir viešosios nuomonės apklausa;

- mugių, parodų ir suvažiavimų rengimo veikla;

- konsultavimas.